اطلاعیه شماره 2

با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه، تعداد سوالات ، سرفصل و زمان کل فرآیند استعداد سنجی متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم مدارس انرژی اتمی به شرح زیر اعلام می گردد.

دوره اول متوسطه :

منابع

تعداد سوال

ریاضیات دبستان به خصوص ریاضی پایه پنجم و ششم، هوش و خلاقیت

30 سوال

زمان

120 دقیقه

 

دوره دوم متوسطه :

متقاضیان ورود به رشته ریاضی

منابع

تعداد سوالات

کتب ریاضیات دوره اول متوسطه

به خصوص کتاب ریاضی پایه نهم

35 سوال

مباحث فیزیک از کتب علوم دوره اول متوسطه

به خصوص قسمت های فیزیک کتاب علوم پایه نهم

20 سوال

مجموع

55 سوال

زمان

150 دقیقه

سوالات شیمی جزو استعداد سنجی متقاضیان ورود به رشته ریاضی نیست

 

متقاضیان ورود به رشته تجربی

منابع

تعداد سوالات

کتب ریاضیات دوره اول متوسطه

به خصوص کتاب ریاضی پایه نهم

30 سوال

مباحث فیزیک از کتب علوم دوره اول متوسطه

به خصوص قسمت های فیزیک کتاب علوم پایه نهم

20 سوال

مباحث شیمی از کتب علوم دوره اول متوسطه به خصوص قسمت های شیمی کتاب علوم پایه نهم

15 سوال

مباحث شیمی از کتب علوم دوره اول متوسطه به خصوص قسمت های زیست کتاب علوم پایه نهم

10 سوال

مجموع

75 سوال

زمان

150 دقیقه