آخرین مهلت ثبت نام برای داوطلبین ورود به مدارس««متوسطه دوره اول»» انرژی اتمی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت

آخرین مهلت ثبت نام برای داوطلبین ورود به مدارس««متوسطه دوره اول»» انرژی اتمی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت است.

بعد از این تاریخ امکان ثبت نام برای این مقطع وجود ندارد لذا ثبت نام داوطلبین ورود به مدارس دبستان و متوسطه دوره دوم ادامه خواهد داشت.