پیام مدیر عامل

مدیریت در یک مدرسه، شامل دو بخش سیاست گذاری ها و امور نوآورانه و نیز امور غیر کلان و روزانه یک مجموعه آموزشی است. انجام این دو بخش در دبیرستان انرژی اتمی کاری بس دشوار است، چراکه همه امور باید در بالاترین سطح کیفی باشد تا مدرسه بتواند در چهار بخش آموزش رسمی، آموزش¬های پیشرفته چون المپیاد و پژوهش، مسایل فرهنگی و نیز الگوبخشی به سایر مدارس و نظام آموزش و پرورش کشور نقش خود را ایفا کند. همین گستردگی وظایف دبیرستان انرژی اتمی نسبت به مدارس دیگر، کار را دشوار تر می کند. از این روست که جز با اتکال به خداوند متعال و نیز کمک کلیه کادر اجرایی و آموزشی مدرسه که در زمره خبره ترین افراد در حوزه آموزش می باشند و نیز بدون همکاری دانش آموزان و اولیای آنان نمی توان به این مهم دست یافت.

اینجانب در مدیریت موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور و دبیرستان انرژی اتمی، بر نقش برتر دانش آموزان تاکید داشته و معتقدم نحوه تعامل ما با دانش آموزان باید مبتنی بر باور پذیری متقابل، اعطای مسئولیت در عین حفظ نظارت و ارتباط مبتنی بر احترام باشد، تا بتوان دانش آموز را در دوبعد علمی و شخصیتی رشد داد. هدف نهایی در چنین اندیشه ای این است که دانش آموز در آینده خود، توانایی بیشتری در اداره خویش ، خانواده و جامعه اش داشته باشد.

 

                                                                با تقدیم احترام

                                                                     شهبازی