کلاس های آمادگی آزمون

زمانبندی و نحوه شرکت در کلاس های آمادگی آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی بزودی اعلام می گردد.