زمان و نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی ایران به زودی اعلام می گردد. زمان و نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی ایران به زودی اعلام می گردد.