آغاز امتحاناد دی ماه

آغاز امتحانات دی ماه

مدارس سازمان انرژی اتمی ایران در تمامی مقاطع بر اساس آخرین دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و ادارت آموزش و پرورش مناطق نسبت به برگزاری آزمون های امتحانی دی ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام نمودند.

با توجه به دستورالعمل های لازم از سوی ادارات آموزش و پرورش مناطق به دو شکل مجازی و حضوری برگزار می گردند.