به منظور ارائه خدمات مشاوره آموزشی و فرهنگی حوزه مدرسه جهت انتقال تجارب و ارتقاء سطح کیفی آموزشی و فرهنگی مدارس و موسسات آموزشی ایران اسلامی بر اساس مصوبه پنجم جلسه

هیات مدیره موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور به تاریخ 1395/10/29 و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و قوانین ناظر بر نحوه اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و توافق و

تفاهم موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور با مدارس متقاضی دریافت خدمات مشاوره،قرارداد همکاری عقد خواهد شد و طی یک سال همکاری دو مجموعه،در جهت اعتلای وضعیت

آموزشی و فرهنگی مدرسه ارائه خدمات مشاوره ای صورت خواهد پذیرفت.

 

موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور با هدف پشتیبانی آموزشی و فرهنگی از مدارس در حال توسعه و دیگر فرآیند مدرسه داری فعال است.این موسسه با بهره گیری از خبره ترین

مدیران،نیروهای اجرایی و معلمین مدارس پیشرو برای نخستین بار موفق به مستندسازی و ساماندهی فعالیت های مدرسه با الگوگیری از مدل های مدارس موفق از جمله دبیرستان انرژی اتمی ایران

گردیده است.

 

یکی از امتیازات خدمات طراحی شده در موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور،بومی سازی برنامه ها بر اساس شرایط هر مدرسه می باشد که این موضوع توان مدیران مدارس را در

بهره گیری بهتر از خدمات افزایش می دهد.