دبیرستان راحیل

دبیرستان راحیل (دوره دوم دخترانه)

واقع در شهر مقدس مشهد

نام مدیر : سرکار خانم رجایی

نام رابط : جناب آقای بیگدلی

آدرس : مشهد مقدس - آزادشهر - بلوار امامت - امامت 48 

تلفن : 05136039658

آدرس وب سایت : www.rahils.ir