دبیرستان پلکان

دبیرستان پلکان(دوره اول پسرانه)

واقع در شهر ساری

نام مدیر : جناب آقای میرشفیعی

نام رابط : جناب آقای بیگدلی

آدرس : ساری - خیابان قارن - کوچه آزادگان - بن بست اول

تلفن : 01133322289

آدرس وب سایت :www.pellekanschool.com